Asia-Pacific Youth Robotics Competition (Winter Games) 2015

Name

Zaidan Imtiyaz Bin Ruzi
Izdiyan Hasanain Bin Ruzi

Class

5D 
3F

Award

3rd Prize (Tug of War)
3rd Prize (Tug of War)